Toetsing werkplan

werkbak en torenkraan

Toetsing Technische Noodzaak

Het toetsen van het werkplan bij het inzetten van een werkbak of werkplatform welke gehesen wordt met een kraan: Waarom moet het?

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting artikel 7.23d arbobesluit
  • Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s bij werken op hoogte.
  • Een praktische aanpak.
  • Kostenbesparing door verlagen verzuim en ongevallen en verhogen van de productiviteit.
  • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Per 1 juli 2020 is namelijk door aanpassing van het Arbo besluit alleen nog met hoge uitzondering toegestaan om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak of werkplatform welke gehesen wordt door een kraan.
De voornaamste aanleiding om artikel 7.23d van het Arbobesluit aan te passen is de noodzaak het onterecht gebruik van werkbakken terug te dringen.
Bij het niet naleven van dit besluit staat voor de werkgever een bestuurlijke boete voor zowel de situatie dat een werkplan ontbreekt als de situatie, waarin overduidelijk (op het eerste gezicht) sprake is van een ondermaats werkplan.
Indien de beoordeling van het werkplan door een gecertificeerde hogere veiligheidskundige niet in overeenstemming is met het van deze gecertificeerde professional te verwachten onafhankelijke deskundig oordeel en daarmee afwijkend van zijn certificatie-eisen, dan zal Inspectie SZW contact opnemen met de certificerende instelling die, die verantwoordelijk is voor de certificering van betrokkenen, met het verzoek passende maatregelen te treffen.

 vraag naar de mogelijkheden!

 

Toetsing: deel 1

 

Het beoordelen van het werkplan door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige.

Toetsing: deel 2

 

Het beoordelen van de arbeidsplaats/ werklocatie door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige.

Arbo-omstandighedenbesluit art. 7.23d

lid 5: Bij ministeriele regeling kan worden bepaald in welke bijzondere spoedeisende situaties de melding, in afwijking van het vierde lid, op een ander tijdstip kan plaatsvinden.

Lid 6: De op grond van het vierde lid gemelde gegevens kunnen worden ingezien door de OR of PVT, of bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers.

Lid 7: Volle belasting van het werkplatform en het bijbehorend hijsgereedschap < 25% van de maximale werklast van de hijskraan, tenzij er een technische voorziening is getroffen die de werklast begrenst op 50% of minder van de maximale werklast die met de hijskraan kan worden gehesen.

Lid 8: De bedieningsplaats van het hijswerktuig permanent bemenst.

Lid 9: Het werkplatform niet op hoogte verlaten of betreden

lid 10a: Niet rijden met een mobiele hijskraan waaraan een bemand werkplatform is bevestigd.

Lid 10b: Niet sneller rijden dan 2,5 km/uur met een op een kraanbaan rijdende hijskraan met een bemand werkplatform

Lid 10c: de snelheid waarmee de last verticaal wordt verplaatst, de hoeksnelheid waarmee de giek wordt gedraaid en de snelheid waarmee de vlucht wordt gewijzigd, niet hoger zijn dan één kwart van de snelheid van de hijskraan waarvoor deze is ontworpen.

Lid 10d: Windsnelheid < 7 m/s.

Lid 11: Betrokken personen:
a. beschikken over doeltreffend communicatie middelen
b. doeltreffende voorzieningen om bij gevaar te kunnen evacueren.

 

Arbo besluit artikel 7.23d

 

wijziging per 1-7-2020

 

Werkplan

Werkgever dient de noodzaak op te nemen in het werkplen.

 

Toetsing 1

Beoordelen werkplan.

 

Toetsing 2

Beoordelen arbeidsplaats.